Đặt làm các loại hộp gà chiên,gà miếng,hộp giấy đem đi,hộp giấy kraft hình thuyề

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

Hộp thuyền - Hộp gà rán

  • Tổng cộng 1Trang1Một ghi chép

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ